Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Wyniki wyszukiwania

Wyniki dla rak płuca (4)

1

WIELOOŚRODKOWE BADANIE II/III FAZY OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO RÓŻNYCH TERAPII CELOWANYCH W LECZENIU CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (NDRP) Z MUTACJAMI SOMATYCZYMI WYKRYTYMI WE KRWI (B-FAST: BLOOD-FIRST ASSAY SCREENING TRIAL)

nowotwory płuca i opłucnej

Otwarte - rekrutuje

Gdańsk, Kraków, Olsztyn, Otwock, Poznań, Warszawa

2

Jest to randomizowane, aktywnie kontrolowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III, którego celem jest analiza skuteczności i bezpieczeństwa alektynibu w porównaniu z chemioterapią opartą na związkach platyny w schemacie adjuwantowym.

nowotwory płuca i opłucnej

Otwarte - rekrutuje

Gdańsk, Kraków, Olsztyn, Poznań

3

OCENA SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA ATEZOLIZUMABU LUB PLACEBO W SKOJARZENIU Z CHEMIOTERAPIĄ OPARTĄ NA ZWIĄZKACH PLATYNY W LECZENIU NEOADJUWANTOWYM U PACJENTÓW Z OPERACYJNYM NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA W STOPNIU II, IIIA LUB – W WYBRANYCH PRZYPADKACH – W STOPNIU IIIB

nowotwory płuca i opłucnej

Otwarte - rekrutuje

Gdańsk, Warszawa

4

Przedmiotem tego badania jest ocena skuteczności atezolizumabu w porównaniu z chemioterapią jednolekową pod względem efektów przeciwnowotworowych u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy nie kwalifikują się do leczenia żadną chemioterapią dwulekową opartą na związkach platyny.

nowotwory płuca i opłucnej

Otwarte - rekrutuje

Otwock, Warszawa