Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Wyniki wyszukiwania

Wyniki dla rak piersi (1)

1

KOHORTA HR+/HER2- ZAKOŃCZYŁA REKRUTACJĘ Protokół obejmuje dwa badania (kohorty), złożone z różnych populacji pacjentów, które dokonają niezależnej oceny bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki ipatasertibu w skojarzeniu z paklitakselem w porównaniu z placebo z paklitakselem u pacjentów z guzami z mutacjami PIK3CA/AKT1/PTEN. W jednej kohorcie zastosowane zostanie leczenie pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC), zaś w drugiej kohorcie zastosowana zostanie pierwsza linia leczenia u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi HER2-ujemnym (bez receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2) z obecnością receptorów hormonalnych (HR+/HER2-), którzy nie są dobrymi kandydatami do hormonoterapii.

rak piersi

Otwarte - rekrutuje

Gliwice, Kraków, Łódź, Szczecin, Warszawa