Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Lorem ipsum dolor sit

Status badania:

Planowana data rozpoczęcia rekrutacji w Polsce:

Planowana data zakończenia rekrutacji:

Zgłoś błąd opisu

Nazwa badania:

RANDOMIZOWANE, WIELOOŚRODKOWE, BADANIE III FAZY KONTROLOWANE PLACEBO, PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY OCENIAJĄCE DZIAŁANIE ATEZOLIZUMABU (PRZECIWCIAŁA ANTY-PD-L1) W MONOTERAPII ORAZ W SKOJARZENIU Z CHEMIOTERAPIĄ OPARTĄ NA POCHODNYCH PLATYNY U PACJENTÓW UPRZEDNIO NIELECZONYCH Z ROZPOZNANIEM MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA UROTELIALNEGO

Sponsor:

Hoffman la Roche

Kryteria włączenia:

 • Histologicznie udokumentowany, miejscowo zaawansowany (T4b, dowolne N; lub dowolne T, N 2-3) lub przerzutowy rak urotelialny (M1, stadium IV) [zwany też rakiem przejściowokomórkowym (TCC, ang. transitional cell carcinoma) lub rakiem z komórek urotelialnych (UCC, ang. urothelial cell carcinoma) dróg moczowych, w tym również miedniczki nerkowej, moczowodu, pęcherza moczowego i cewki moczowej].

  U pacjentów z nowotworem o histologii mieszanej musi występować dominujące utkanie przejściowokomórkowe.
  Miejscowo zaawansowany rak pęcherza musi być nieoperacyjny z powodu naciekania na ścianę boczną miednicy lub przylegające organy wewnętrzne (stadium klinicznego zaawansowania T4b) lub przerzutu do węzła chłonnego, który tworzy masywną zmianę węzłową (N2-N3).
 • Stan sprawności ≤ 2 według klasyfikacji ECOG
 • Brak wcześniejszej chemioterapii w leczeniu nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka urotelialnego
  U pacjentów, którzy wcześniej przyjmowali chemioterapię neoadjuwantową lub adjuwantową lub chemioradioterapię w leczeniu raka urotelialnego, okres wolny od leczenia pomiędzy ostatnią dawką a datą wznowy musi wynosić > 12 miesięcy, wówczas można uznać, że pacjent nie przyjmował leczenia w chorobie przerzutowej.
  Wcześniejsza miejscowa chemioterapia lub immunoterapia dopęcherzowa jest dozwolona, jeżeli leczenie zakończyło się co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia w ramach badania.
 • Choroba mierzalna według kryteriów RECIST wersja 1.1
  Nie należy uwzględniać zmian uprzednio naświetlanych jako zmian docelowych, chyba że wykazano progresję w danej zmianie od daty radioterapii lub nie występują żadne inne zmiany, które można zakwalifikować jako zmiany docelowe
 • Możliwość otrzymania chemioterapii opartej na pochodnych platyny, w ocenie badacza
 • Wiek ≥ 18 lat
 • Reprezentatywne próbki tkanki nowotworowej utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) (najlepiej w formie bloczka tkankowego) lub co najmniej 15 niebarwionych seryjnych skrawków wraz z odnośnym raportem histopatologicznym, przeznaczone do badań centralnych, o ile uznano, że kwalifikują się one do oceny ekspresji PD-L1 przed włączeniem do badania; włączenie do badania pacjentów z mniej niż 15 (ale co najmniej 10) niebarwionymi seryjnymi skrawkami przed rozpoczęciem badania jest dozwolone po konsultacji z Monitorem Medycznym.
  Próbka tkanki nowotworowej powinna być dobrej jakości pod względem zawartości całkowitej i żywej tkanki nowotworowej. Nie będą akceptowane próbki pobrane w drodze biopsji cienkoigłowej, biopsji szczoteczkowej, próbki z osadu komórek z wysięku opłucnowego, próbki tkanki nowotworowej z przerzutów do kości ani próbki popłuczyn. W przypadku biopsji gruboigłowej, do testów powinny być dostarczone co najmniej trzy wycinki tkanki.

  Próbki z przezcewkowej resekcji guza pęcherza moczowego (TURBT) muszą zawierać mięśniowy komponent inwazyjny (tj. co najmniej T2) guza pęcherza moczowego, potwierdzony w przeprowadzonym lokalnie badaniu histopatologicznym. Jeżeli próbki z TURBT nie zawierają mięśniowego komponentu inwazyjnego, wówczas przed randomizacją należy uzyskać próbki pobrane podczas cystektomii/nefroureterektomii (tj. pT2 lub wyższy) lub próbki guzów przerzutowych (tj. próbkę pobraną ze zmiany przerzutowej). Należy też dostarczyć próbkę archiwalną, o ile jest dostępna.

  U pacjentów, którzy nie dysponują próbkami tkanki nowotworowej, ale spełniają kryteria włączenia, można wykonać biopsję w okresie przesiewowym. Do badania kwalifikują się próbki pobrane w drodze biopsji gruboigłowej w celu uzyskania głębokiej tkanki nowotworowej (co najmniej trzy wycinki) lub biopsji wycięciowej, nacięciowej, sztancowej lub kleszczykowej w przypadku zmian skórnych, podskórnych lub zmian w błonie śluzowej.

  Próbki tkanki nowotworowej z przerzutów do kości nie kwalifikują się do oceny ekspresji PD-L1 i tym samym nie są dopuszczalne w badaniu.

  Jeżeli pacjenci dysponują dodatkowymi próbkami tkanki nowotworowej z procedur wykonanych w różnych terminach w trakcie przebiegu raka urotelialnego, próbki te można pozyskać do badań centralnych. Próbki tkanki poszczególnych pacjentów uzyskane w różnych terminach mogą być źródłem dodatkowych informacji na temat dynamiki ekspresji PD-L1 i jej związku z terapią onkologiczną. Jeżeli przekazano kilka próbek z różnych lokalizacji lub uzyskanych w różnych terminach, w stratyfikacji i późniejszych analizach zostanie uwzględniony najwyższy wynik.

Faza badania:

Faza III

Tagi:

Brak danych

Opis:

Obszar terapeutyczny:

nowotwory układu moczowo-płciowego

Badana substancja czynna:

 • Atezolizumab

Kryteria wyłączenia:

 • Jakiekolwiek zatwierdzone leki przeciwnowotworowe, w tym chemioterapia lub terapia hormonalna, w okresie 3 tygodni przed rozpoczęciem leczenia w ramach badania, z następującymi wyjątkami:
  Radioterapia paliatywna w leczeniu przerzutów do kości lub tkanek miękkich, zakończona > 7 dni przed pierwszym badaniem obrazowym w ramach badania.
  Hormonalna terapia zastępcza lub antykoncepcja doustna
 • Leczenie innym badanym lekiem lub udział w innym badaniu klinicznym w celach terapeutycznych w okresie 28 dni przed włączeniem do badania
 • Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Nieopanowany wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy lub wodobrzusze wymagające regularnego drenażu (raz w miesiącu lub częściej)
  Do badania można kwalifikować pacjentów z cewnikami założonymi na stałe (np. PleurX®).
 • Nieopanowany ból związany z chorobą nowotworową
  Jeżeli pacjent wymaga podawania leków przeciwbólowych, musi przyjmować stałą dawkę w momencie włączenia do badania.
  Leczenie zmian objawowych (np. przerzutów do kości lub przerzutów silnie uciskających nerwy), kwalifikujących się do radioterapii paliatywnej, należy przeprowadzić przed włączeniem do badania.
  W przypadku zmian bezobjawowych, których dalszy wzrost może wywołać deficyty funkcjonalne lub trudny do opanowania ból (np. przerzutów w przestrzeni zewnątrzoponowej, które na obecnym etapie nie powodują ucisku na rdzeń kręgowy), należy rozważyć terapię lokoregionalną, przed włączeniem do badania.
 • Aktywne lub nieleczone przerzuty do OUN, potwierdzone w badaniu metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego w okresie przesiewowym i we wcześniejszych badaniach radiograficznych
  Do badania można włączyć pacjentów z leczonymi bezobjawowymi przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN), pod warunkiem, że spełniają wszystkie z następujących kryteriów:
  Występowanie możliwych do oceny lub zmierzenia ognisk choroby poza OUN
  Brak przerzutów do śródmózgowia, mostu, rdzenia przedłużonego lub w obrębie 10 mm od drogi wzrokowej (nerwów wzrokowych i skrzyżowania wzrokowego)
  Brak krwawienia śródczaszkowego lub krwawienia do rdzenia kręgowego w wywiadzie
  Brak konieczności stałego stosowania kortykosteroidów w leczeniu choroby OUN; dopuszczalne jest przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych w stałej dawce
  Brak oznak istotnego obrzęku naczyniopochodnego
  Brak radioterapii stereotaktycznej, radioterapii całego mózgowia lub neurochirurgicznego zabiegu resekcji w ciągu 4 tygodni przed Dniem 1 Cyklu 1
  Okresowa stabilizacja (tj. brak progresji) w badaniu radiograficznym między zakończeniem terapii skierowanej na OUN a przesiewowym badaniem radiograficznym
  Przesiewowe badanie radiograficzne OUN ≥ 4 tygodnie po zakończeniu radioterapii lub resekcji chirurgicznej i ≥ 2 tygodnie po odstawieniu kortykosteroidów
 • Nieopanowana hiperkalcemia, tj. jeżeli pacjent spełnia dowolne z poniższych kryteriów:
  > 1,5 mmol/l wapnia zjonizowanego
  wapń w surowicy > 3 mmol/l
  skorygowany poziom wapnia w surowicy > górna granica normy (u pacjentów z albuminą w surowicy < 40 g/l)
  Objawowa hiperkalcemia, wymagająca stałego stosowania leczenia bisfosfonianami lub denosumabem
  Do badania mogą być włączeni pacjenci przyjmujący bisfosfoniany lub denosumab w ramach profilaktyki zdarzeń kostnych, bez istotnej klinicznie hiperkalcemii w wywiadzie
 • Przewidywana długość życia < 12 tygodni
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią lub planujące zajść w ciążę w trakcie badania
  Kobiety, które zdolne do zajścia w ciążę, muszą uzyskać ujemny wynik testu ciążowego z surowicy w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku badanego.
 • Albumina w surowicy < 25 g/l
 • Ciężkie reakcje alergiczne, anafilaktyczne i inne reakcje nadwrażliwości na przeciwciała chimeryczne lub humanizowane lub białka fuzyjne w wywiadzie
 • Stwierdzona nadwrażliwość lub alergia na biofarmaceutyki wytwarzane z komórek jajnika chomika chińskiego lub którykolwiek składnik formuły atezolizumabu
 • Nowotwory złośliwe inne niż rak urotelialny w ciągu 5 lat przed Dniem 1 Cyklu 1
  Pacjenci z ograniczonym rakiem gruczołu krokowego (zdefiniowanym jako stadium ≤ pT2c, wynik w skali Gleasona ≤ 7 oraz poziom PSA w chwili rozpoznania raka gruczołu krokowego ≤ 20 ng/ml), leczonym z zamiarem wyeliminowania choroby nowotworowej oraz bez nawrotu swoistego antygenu sterczowego (PSA) kwalifikują się do badania.
  Pacjenci z rakiem gruczołu krokowego o niskim ryzyku (zdefiniowanym jako stadium cT1/T2a, wynik w skali Gleasona ≤ 6 oraz poziom PSA ≤ 10 ng/ml), którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia i będący w trakcie aktywnej obserwacji kwalifikują się do badania.
  Pacjenci z nowotworami złośliwymi o znikomym ryzyku przerzutów lub zgonu (np. ryzyko przerzutów lub zgonu < 5% w okresie 5 lat) kwalifikują się do badania, pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących kryteriów:
  Leczenie nowotworu z przewidywanym zamiarem wyeliminowania choroby nowotworowej (na przykład w przypadku odpowiednio leczonego raka szyjki macicy in situ, raka podstawnokomórkowego lub kolczystokomórkowego skóry lub raka przewodowego in situ, leczonych chirurgicznie z zamiarem wyleczenia)
  Brak oznak wznowy lub przerzutów w kontrolnych badaniach obrazowych oraz w badaniach swoistych markerów nowotworowych
 • Choroba autoimmunologiczna w wywiadzie, w tym, między innymi, miastenia, zapalenie mięśni, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit, zakrzepica żylna związana z zespołem antyfosfolipidowym, ziarniniak Wegenera, zespół Sjögrena, zespół Guillaina Barrégo, stwardnienie rozsiane, zapalenie naczyń lub kłębuszkowe zapalenie nerek
  Do badania mogą zostać włączeni pacjenci z autoimmunologiczną niedoczynnością tarczycy w wywiadzie, przyjmujący stałą dawkę zastępczego hormonu tarczycy.
  Do badania mogą zostać włączeni pacjenci z wyrównaną cukrzycą typu I, stosujący stały schemat insulinoterapii.
  Włączenie do badania pacjentów z egzemą, łuszczycą, liszajem pospolitym przewlekłym (lichen simplex chronicus) lub bielactwem nabytym, u których występują wyłącznie objawy dermatologiczne (np. pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów), jest dozwolone, jeżeli pacjent spełnia następujące warunki:
  Wysypka musi pokrywać mniej niż 10% powierzchni ciała
  Choroba jest wystarczająco opanowana w momencie włączenia pacjenta do badania i wymaga stosowania steroidów o niskiej mocy, miejscowo
  Brak ciężkich zaostrzeń choroby podstawowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (tj. u pacjenta nie trzeba było stosować psoralenu z ekspozycją skóry na ultrafiolet A [PUVA], metotreksatu, retinoidów, leków biologicznych, doustnych inhibitorów kalcyneuryny, steroidów o dużej mocy ani doustnych)
 • Przebyty allogeniczny przeszczep komórek macierzystych lub przeszczep narządu litego
 • Idiopatyczne włóknienie płuc (w tym zapalenie płuc), polekowe zapalenie płuc, organizujące się zapalenie płuc (np. zarostowe zapalenie oskrzelików, kryptogenne organizujące się zapalenie płuc) lub objawy czynnego zapalenia płuc potwierdzone w przesiewowej tomografii komputerowej (CT) klatki piersiowej
  Do badania można włączyć pacjentów z popromiennym zapaleniem płuc (zwłóknieniem płuc w polu promieniowania) w wywiadzie.
 • Istotna choroba sercowo-naczyniowa, np. choroba serca wg skali Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. New York Heart Association) (klasa III lub wyższa), zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed randomizacją, nieustabilizowane arytmie lub nieustabilizowana dławica piersiowa
 • Frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) < 40%
  Pacjenci z rozpoznaną chorobą wieńcową, zastoinową niewydolnością serca niespełniającą powyższych kryteriów lub z frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) 40%-50% muszą otrzymywać leczenie według stałego schematu, zoptymalizowanego zgodnie z opinią lekarza prowadzącego i, w razie potrzeby, po konsultacji z kardiologiem. U pacjentów z klinicznie istotną chorobą układu krążenia (w tym między innymi nieprawidłowości anatomiczne, choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca, nieprawidłowa wartość LVEF, arytmia lub nieprawidłowy zapis EKG) w wywiadzie należy wykonać przesiewowe badanie echokardiograficzne.
 • Dodatni wynik badania na obecność wirusa HIV
 • Aktywna postać gruźlicy
 • Ciężkie zakażenia w okresie 4 tygodni przed randomizacją, w tym, między innymi, hospitalizacja z powodu powikłań zakażenia, bakteremii lub ciężkiego zapalenia płuc
 • Przyjmowanie doustnych lub dożylnych antybiotyków w ciągu 2 tygodni przed randomizacją
  Do badania można włączyć pacjentów, u których stosowana jest profilaktyka antybiotykowa (np. aby zapobiec zakażeniu dróg moczowych, przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc lub ekstrakcji zęba).
 • Poważny zabieg chirurgiczny, z wyłączeniem zabiegów diagnostycznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających randomizację lub planowany poważny zabieg chirurgiczny w trakcie badania w celach innych niż diagnostyczne.
 • Przyjęcie żywej, atenuowanej szczepionki w ciągu 4 tygodni przed Dniem 1 Cyklu 1
  Szczepionkę przeciwko grypie należy podawać wyłącznie w sezonie zachorowań na grypę (w przybliżeniu od października do maja na półkuli północnej i od kwietnia do września na półkuli południowej).
  Pacjenci muszą zobowiązać się, że nie będą przyjmować żadnych żywych, atenuowanych szczepionek przeciwko grypie w okresie 28 dni poprzedzających rozpoczęcie badanego leczenia, w okresie leczenia i w okresie 5 miesięcy od przyjęcia ostatniej dawki atezolizumabu.
 • Inne choroby, zaburzenia metaboliczne, wyniki badania przedmiotowego lub badań laboratoryjnych w sposób zasadny wskazujące na chorobę lub zaburzenie, która stanowi przeciwwskazanie do zastosowania badanego leku lub może wpłynąć na interpretacje wyników lub też narazić pacjenta na ryzyko powikłań związanych z leczeniem
 • Wcześniejsza terapia agonistami CD137, przeciwciałami anty-CTLA-4, skierowanymi przeciwko receptorowo programowanej śmierci 1 (anty-PD1) lub anty-PD-L1 lub lekami ukierunkowanych na szlak sygnałowy
 • Leczenie systemowymi lekami stymulującymi procesy immunologiczne (w tym, między innymi, interferonami lub interleukiną-2) w ciągu 4 tygodni lub pięciokrotności okresu półtrwania leku, w zależności od tego, który okres jest krótszy, przed Dniem 1 Cyklu 1.
 • Pacjenci z czynnym wirusowym zapaleniem wątroby typu B (tj. z dodatnim wynikiem testu przesiewowego w kierunku antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B [HBsAg]) lub typu C
  Do badania mogą być włączeni pacjenci z przebytym zakażeniem HBV lub zakażeniem HBV, po którym nastąpiło nabycie odporności (tj. z ujemnym wynikiem testu na HBsAg i dodatnim wynikiem testu w kierunku przeciwciał przeciwko antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B [anty-HBc]. U tych pacjentów przed Dniem 1 Cyklu 1 należy uzyskać ujemny wynik testu HBV DNA.
  Pacjenci z dodatnim wynikiem oznaczenia przeciwciał HCV mogą być zakwalifikowani do badania wyłącznie jeśli reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest ujemna dla HCV RNA.
 • Stosowanie kortykosteroidów systemowych lub leczenie innymi systemowymi lekami immunosupresyjnymi (w tym, między innymi, prednizonem, deksametazonem, cyklofosfamidem, azatiopryną, metotreksatem, talidomidem i lekami skierowanymi przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów [anty-TNF]) w ciągu 2 tygodni przed Dniem 1 Cyklu 1 lub przewidywana konieczność leczenia systemowymi lekami immunosupresyjnymi w okresie badania
  Do badania można włączyć pacjentów, którzy przyjmowali docelowo systemowe leki immunosupresyjne w niewielkiej dawce (np. pojedyncza dawka deksametazonu na mdłości), po uprzedniej konsultacji i wydaniu zgody przez Monitora Medycznego.
  Dopuszczalne jest stosowanie wziewnych kortykosteroidów, glikokortykoidów w dawkach fizjologicznych w terapii zastępczej (tj. przy niedoczynności nadnerczy) i mineralokortykoidów (np. fludrokortyzonu).

Kryteria włączenia dodatkowe:

 • Podpisanie Formularza Świadomej Zgody (Proces podpisywania zgody odbywa się w ośrodku badawczym)
 • Zdolność do przestrzegania procedur badania, w ocenie badacza
 • Odpowiednia czynność wątroby i kluczowych narządów, określona na podstawie następujących wyników badań laboratoryjnych uzyskanych w okresie 28 dni przed pierwszym przyjęciem leczenia w ramach badania:
  ANC ≥ 1500 komórek/µl (bez wspomagania czynnikiem stymulującym tworzenie kolonii granulocytów w okresie 2 tygodni przed Dniem 1 Cyklu 1)
  Białe krwinki > 2500 komórek/µl
  Limfocyty ≥ 300 komórek/µl
  Płytki krwi ≥ 100 000 komórek/µl (bez transfuzji w ciągu 2 tygodni przed Dniem 1 Cyklu 1)
  Hemoglobina ≥ 9,0 g/dl
  W tym przypadku transfuzja jest dopuszczalna.
  Pacjenci z jedną nerką lub przewlekłą chorobą nerek z niedoborem erytropoetyny mogą przyjmować leki stymulujące produkcję erytropoetyny.
  Aminotransferaza asparaginowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT) i fosfataza zasadowa ≤ 2,5 x górna granica normy, z następującymi wyjątkami:
  Pacjenci z udokumentowanymi przerzutami do wątroby: AST i/lub ALT ≤ 5 x górna granica normy
  Pacjenci z dokumentowanymi przerzutami do wątroby lub kości: fosfataza zasadowa ≤ 5 x górna granica normy
  Bilirubina w surowicy ≤ 1,5 x górna granica normy
  Do badania kwalifikują się pacjenci z rozpoznanym zespołem Gilberta i stężeniem bilirubiny w surowicy ≤ 3 x górna granica normy.
  PTT/aPTT ≤ 1,5 x górna granica normy
  PT ≤ 1,5 x górna granica normy lub INR < 1,7
  Dotyczy wyłącznie pacjentów, którzy nie przyjmują leczenia przeciwzakrzepowego; pacjenci leczeni przeciwzakrzepowo powinni przyjmować antykoagulanty w stałej dawce.
  Klirens kreatyniny ≥ 30 ml/min (na podstawie wzoru Cockcrofta i Gaulta)
  Wapń w surowicy ≤ 3 mmol/l
  U pacjentów ze stężeniem albuminy w surowicy < 40 g/l skorygowany poziom wapnia w surowicy musi wynosić ≤ górna granica normy
 • W przypadku kobiet zdolnych do zajścia w ciążę: zgoda na pozostanie w abstynencji (powstrzymywanie się od heteroseksualnego stosunku płciowego) lub stosowanie metod antykoncepcji o wskaźniku nieplanowanych poczęć < 1% rocznie, przez okres leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki karboplatyny, cisplatyny lub gemcytabiny lub przez 5 miesięcy od ostatniej dawki atezolizumabu.
  Uważa się, że kobieta jest zdolna do zajścia w ciążę, jeśli znajduje się w okresie po pierwszej miesiączce, nie jest w okresie pomenopauzalnym (brak miesiączki przez ≥12 kolejnych miesięcy bez wykrytej innej przyczyny niż menopauza) i jeśli nie była poddana sterylizacji chirurgicznej (usunięcie jajników i/lub macicy).
  Przykłady metod antykoncepcji o wskaźniku nieplanowanych poczęć <1% rocznie obejmują: obustronne podwiązanie jajowodów, sterylizację mężczyzn, właściwie i regularnie stosowane hormonalne środki antykoncepcyjne hamujące owulację, systemy wewnątrzmaciczne uwalniające hormony i miedziane wkładki wewnątrzmaciczne.
  Skuteczność abstynencji seksualnej należy oceniać w odniesieniu do czasu trwania badania klinicznego oraz preferowanego i zwyczajowego stylu życia pacjentki. Abstynencja okresowa (np. metoda kalendarzykowa, owulacyjna, objawowo-termiczna lub poowulacyjna) oraz stosunek przerywany nie są dopuszczalnymi metodami antykoncepcji.
 • W przypadku mężczyzn: zgoda na pozostanie w abstynencji (powstrzymywanie się od heteroseksualnego stosunku płciowego) lub stosowanie metod antykoncepcji oraz zgoda na nieoddawanie nasienia, jak opisano poniżej:
  Mężczyźni, których partnerki mogą zajść w ciążę, muszą wyrazić zgodę na pozostanie w abstynencji lub stosowanie prezerwatywy i dodatkowej metody antykoncepcyjnej, które razem zapewniają wskaźnik nieplanowanych poczęć < 1% rocznie przez okres leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki karboplatyny i/lub gemcytabiny i/lub cisplatyny. Mężczyźni muszą wyrazić zgodę na nieoddawanie nasienia w tym samym okresie.
  Skuteczność abstynencji seksualnej należy oceniać w odniesieniu do czasu trwania badania klinicznego oraz preferowanego i zwyczajowego stylu życia pacjenta. Abstynencja okresowa (np. metoda kalendarzykowa, owulacyjna, objawowo-termiczna lub poowulacyjna) oraz stosunek przerywany nie są dopuszczalnymi metodami antykoncepcji.