Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Lorem ipsum dolor sit

Status badania: Otwarte - rekrutuje

Planowana data rozpoczęcia rekrutacji w Polsce:

Planowana data zakończenia rekrutacji:

Zgłoś błąd opisu

Nazwa badania:

COO40016- RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE, KONTROLOWANE PLACEBO BADANIE FAZY III, IPATASERTIBU W SKOJARZENIU Z PAKLITAKSELEM W LECZENIU PACJENTÓW Z MUTACJAMI PIK3CA/AKT1/PTEN W MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM, POTRÓJNIE NEGATYWNYM RAKIEM PIERSI LUB HORMONOZALEŻNYM, HER2-NEGATYWNYM RAKIEM PIERSI

Sponsor:

Hoffman la Roche

Kryteria włączenia:

 • Wynik 0 lub 1 w Skali sprawności (PS) wg Wschodniej Grupy Współpracy Onkologicznej (ECOG)
 • Przewidywany okres przeżycia co najmniej 6 miesięcy
 • Histologicznie udokumentowany rak TNBC lub gruczolakorak piersi HR+/HER2–, który jest miejscowo zaawansowany lub przerzutowy oraz nie kwalifikuje się do wycięcia z zamiarem wyeliminowania choroby nowotworowej
 • Choroba mierzalna według kryteriów wersji 1.1 RECIST
 • Przekazanie bloczka z tkanką guza utrwaloną w formalinie i zatopioną w parafinie (FFPE) lub co najmniej 20 świeżo ściętych, niebarwionych skrawków seryjnych guza z najnowszej pobranej tkanki guza do centralnej analizy molekularnej (obowiązkowe testy NGS pod kątem kryterium włączenia [obecność mutacji PIK3CA/AKT1/PTEN] oraz do innych, zalecanych w protokole ocen drugorzędowych i eksploracyjnych). Próbki cytologiczne lub FNA nie będą przyjmowane. Tkanka guza z przerzutów do kości, która ulega dekalcyfikacji nie będzie przyjmowana
 • Wiążące wyniki potwierdzające obecność mutacji PIK3CA/AKT1/PTEN w tkance guza (oznaczenie w laboratorium centralnym)
 • Kobiety zdolne do posiadania dzieci: W przypadku kobiet zdolnych do posiadania dzieci: zobowiązanie do abstynencji seksualnej (nieodbywania heteroseksualnych stosunków płciowych) lub stosowania metod antykoncepcji gwarantujących wskaźnik niepowodzenia na poziomie < 1% rocznie w okresie leczenia i przed co najmniej 28 dni od przyjęcia ostatniej dawki ipatasertibu/placebo oraz 6 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki paklitakselu, w zależności od tego, co nastąpi później
 • • Mężczyźni: zobowiązanie do abstynencji seksualnej (nieodbywania heteroseksualnych stosunków płciowych) lub stosowanie następujących metod antykoncepcji, a także zgoda na nieoddawanie nasienia, zgodnie z poniższym opisem:
  – Mężczyźni, których partnerki są zdolne do posiadania dzieci: zgoda na abstynencję seksualną lub stosowanie prezerwatywy wraz z dodatkową metodą antykoncepcji, co łącznie pozwoli uzyskać wskaźnik nieplanowanych poczęć < 1% rocznie podczas okresu leczenia oraz przez 28 dni po ostatniej dawce ipatasertibu lub 6 miesięcy po ostatniej dawce badanego leku, w zależności od tego, co nastąpi później. W tym samym okresie mężczyźni nie mogą być dawcami nasienia.
  – Mężczyźni, których partnerki są w ciąży, muszą zachować abstynencję seksualną lub stosować prezerwatywy w okresie leczenia i przed co najmniej 28 dni od przyjęcia ostatniej dawki ipatasertibu/placebo oraz 6 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki paklitakselu, w zależności od tego, co nastąpi później, aby uniknąć ekspozycji płodu na lek.

Faza badania:

Faza III

Tagi:

 • IPATunity130
 • TNBC

Opis:

KOHORTA HR+/HER2- ZAKOŃCZYŁA REKRUTACJĘ Protokół obejmuje dwa badania (kohorty), złożone z różnych populacji pacjentów, które dokonają niezależnej oceny bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki ipatasertibu w skojarzeniu z paklitakselem w porównaniu z placebo z paklitakselem u pacjentów z guzami z mutacjami PIK3CA/AKT1/PTEN. W jednej kohorcie zastosowane zostanie leczenie pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC), zaś w drugiej kohorcie zastosowana zostanie pierwsza linia leczenia u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi HER2-ujemnym (bez receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2) z obecnością receptorów hormonalnych (HR+/HER2-), którzy nie są dobrymi kandydatami do hormonoterapii.

Obszar terapeutyczny:

rak piersi

Badana substancja czynna:

 • Ipatasertib

Kryteria wyłączenia:

 • Niezdolność do spełniania warunków procedur w badaniu i okresie obserwacji
 • W wywiadzie zespół złego wchłaniania lub inne zaburzenie, które zakłócałoby wchłanianie jelitowe lub powodowało niezdolność lub niechęć do połykania tabletek
 • Aktywne zakażenie wymagające antybiotykoterapii
 • Stwierdzone zakażenie wirusem HIV
 • Stwierdzona, istotnie kliniczna przebyta choroba wątroby odpowiadająca klasie B lub C w skali Childa Pugha, w tym aktywne zapalenie wątroby spowodowane zakażeniem wirusowym lub innym czynnikiem (np. wynik potwierdzający obecność HBsAg lub przeciwciał HCV w badaniu przesiewowym), nadużywanie alkoholu i narkotyków, lub marskość wątroby
 • Poważny zabieg chirurgiczny, biopsja otwarta lub istotne uszkodzenie urazowe w okresie 28 dni poprzedzających Dzień 1 Cyklu 1 bądź prognozowana konieczność przeprowadzenia poważnego zabiegu chirurgicznego w okresie badania
 • Ciąża, karmienie piersią lub plan zajścia w ciążę w trakcie badania lub w okresie 28 dni po przyjęciu ostatniej dawki ipatasertibu/placebo oraz w okresie 6 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki paklitakselu, w zależności od tego, co nastąpi później
 • Niewydolność serca klasy II, III lub IV według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA); frakcja wyrzutowa lewej komory  50%; lub aktywna arytmia komorowa wymagająca leczenia farmakologicznego
 • Obecna nieustabilizowana dławica piersiowa lub przebyty zawał mięśnia sercowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających Dzień 1 Cyklu 1
 • Wrodzony zespół długiego QT lub przesiewowy odstęp QT skorygowany według wzoru Fridericia (QTcF) > 480 millisekund
 • Nieprawidłowy wynik EKG, w wywiadzie lub aktualny, który zdaniem badacza jest klinicznie istotny, w tym pełny blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok serca drugiego lub trzeciego stopnia, lub oznaki przebytego zawału mięśnia sercowego
 • Konieczność przewlekłego stosowania terapii kortykosteroidowej w dawce  10 mg prednizonu dziennej lub równoważnej dawki innych kortykosteroidów przeciwzapalnych bądź leków immunosupresyjnych z powodu choroby przewlekłej
 • Stosowanie zatwierdzonej lub badanej terapii przeciwnowotworowej w okresie 14 dni poprzedzających Dzień 1 Cyklu 1
 • Wszelkie inne choroby, dysfunkcje metaboliczne, wyniki badań przedmiotowych lub klinicznych badań laboratoryjnych, które zdaniem badacza stanowią uzasadnienie podejrzenia choroby lub zaburzenia będącej/-ego przeciwwskazaniem do zastosowania badanego leku lub mogącej/-ego zakłócić interpretację wyników bądź sprawić, że pacjent będzie narażony na wysokie ryzyko powikłań leczenia
 • Przerzuty do mózgu lub rdzenia kręgowego, w wywiadzie lub stwierdzone obecnie, potwierdzone w badaniu obrazowym metodą tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI) w okresie przesiewowym lub we wcześniejszych ocenach radiologicznych
 • Klinicznie istotna toksyczność utrzymująca się po wcześniejszej terapii, oprócz alopecji i neuropatii obwodowej stopnia 1
 • Wcześniejsza chemioterapia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego TNBS lub gruczolakoraka piersi typu HR+/HER2–
  – Pacjenci mogli otrzymać wcześniej neoadiuwantową lub adiuwantową chemioterapię i/lub radioterapię z powodu miejscowo zaawansowanego gruczolakoraka piersi, pod warunkiem że wszystkie zabiegi zakończyły się >= 12 miesięcy przed dniem nawrotu choroby.
  – Pacjenci z TNBC nie mogli otrzymać wcześniej terapii ogólnoustrojowej z powodu nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego TNBC, w tym chemioterapii, inhibitorów immunologicznego punktu kontroli ani czynników celowanych.
 • W przypadku pacjentów z rakiem piersi typu HR+/HER2– nie należy traktować hormonoterapii (stosowanej jako monoterapia lub w skojarzeniu z zatwierdzoną terapią celowaną, taką jak inhibitory CDK4/6 lub ewerolimus) jako odpowiedniej opcji leczenia zgodnie z lokalnymi wytycznymi klinicznymi
 • Pacjenci, którzy otrzymali radioterapię paliatywną kierowaną na kończyny bądź głowę (np. przerzuty do kości) w celu opanowania bólu i których ostatni zabieg odbył się 14 dni przed Dniem 1 Cyklu 1 mogą zostać włączeni do badania po ustąpieniu wszystkich ostrych, odwracalnych skutków leczenia (np. do stopnia 1 lub całkowitego ustąpienia przed włączeniem do badania)
 • Nieopanowany wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy lub wodobrzusze
 • Nieopanowany ból związany z guzem
 • Nieopanowana hiperkalcemia (wapń zjonizowany> 1,5 mmol/l, wapń > 12 mg/dl, lub skorygowane stężenie wapnia w surowicy > GGN) lub objawowa hiperkalcemia wymagająca stałego stosowania leczenia bisfosfonianami
 • Nowotwory złośliwe inne niż rak piersi w okresie 5 lat poprzedzających Dzień 1 Cyklu 1, poza odpowiednio leczonym rakiem szyjki macicy in situ, rakiem skóry innym niż czerniak złośliwy lub rak macicy w stadium I
 • Cukrzyca typu 1 lub typu 2 wymagająca leczenia insuliną w wywiadzie
  – Pacjenci stosujący stabilną dawkę doustnego leku przeciwcukrzycowego > =2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia w badaniu mogą zostać do niego włączeni
 • Nieopanowana lub nieleczona hipercholesterolemia lub hiperglicerydemia stopnia >= 2
 • Przebyte lub aktywne nieswoiste zapalenie jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) lub aktywne zapalenie jelit (np. zapalenie uchyłków)
 • Choroba płuc: zapalenie płuc, śródmiąższowa choroba płuc, idiopatyczne włóknienie płuc, włóknienie torbielowate, aspergiloza, aktywna gruźlica lub przebyte zakażenia oportunistyczne (pneumocystoza lub zapalenie płuc wywołane CMV)
 • Leczenie mocnymi inhibitorami CYP3A lub mocnymi induktorami CYP3A w okresie 2 tygodni lub 5 okresów półtrwania leku, w zależności od tego, który okres jest dłuższy, przed rozpoczęciem leczenia badanym lekiem
 • Wcześniejsze leczenie inhibitorem Akt
  – Należy zwrócić uwagę, że dozwolone są wcześniejsze terapie inhibitorami PI3K lub mTOR
 • Stwierdzona nadwrażliwość lub przeciwwskazanie do stosowania dowolnych składników leków w badaniu, w tym substancję pomocniczą w preparacie paklitakselu, rycynowy glicerol makrogolu
 • Neuropatia obwodowa stopnia >= 2

Kryteria włączenia dodatkowe:

 • Podpisanie Formularza/-y Świadomej Zgody (proces otrzymywania od pacjenta jego świadomej zgody na udział w badaniu będzie przeprowadzony w ośrodku badawczym)
 • Kobiety, mężczyźni w wieku >=18 lat w chwili podpisania świadomej zgody
 • Dostateczna czynność hematologiczna i narządowa w okresie 14 dni przed pierwszym podaniem leku w badaniu w Dniu 1 Cyklu 1, definiowana w następujący sposób:
  – neutrofile (ANC>= 1500/ug)
  – hemoglobina  9 g/dl
  – płytki krwi >= 100 000/ul
  – albumina w surowicy >= 3 g/dl
  – bilirubina całkowita <=1,5 x górna granica normy (GGN), z następującym wyjątkiem:
  Do badania kwalifikują się pacjenci z rozpoznanym zespołem Gilberta i stężeniem bilirubiny w surowicy <= 3 x GGN.
  – AST i ALT <= 2,5 x GGN z następującym wyjątkiem:
  Poziom AST i ALT u pacjentów z udokumentowanymi przerzutami do wątroby lub kości może wynosić <= 5 x GGN.
  – ALP <= 2 x GGN z następującymi wyjątkami:
  u pacjentów ze stwierdzonym przerzutem do wątroby poziom ALP może wynosić <=5 x GGN
  u pacjentów ze stwierdzonym przerzutem do kości poziom ALP może wynosić <=7 x GGN
  – PTT (lub aPTT) i INR <= 1,5 x GGN (nie dotyczy pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe)
  Poziom PTT (lub aPTT) u pacjentów otrzymujących heparynę powinien wynosić między 1,5 a 2,5 x GGN (lub tyle, ile wynosił u danego pacjenta przed rozpoczęciem leczenia heparyną). Poziom INR u pacjentów, którzy przyjmują pochodne kumaryny powinien wynosić od 2,0 do 3,0, na podstawie dwóch pomiarów wykonanych kolejno po sobie w odstępie 1-4 dni.
  – Kreatynina w surowicy < 1.5 x GGN lub klirens kreatyniny >= 50 ml/min na podstawie eGRF według wzoru Cockrofta-Gaulta
  – Glukoza całkowita w surowicy na czczo <= 150 mg/dl i HbA1C <= 7,5%