Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Lorem ipsum dolor sit

Status badania: Otwarte - rekrutuje

Planowana data rozpoczęcia rekrutacji w Polsce:

Planowana data zakończenia rekrutacji:

Zgłoś błąd opisu

Nazwa badania:

testowe

Sponsor:

Bayer

Kryteria włączenia:

  • Histologicznie potwierdzone rozpoznanie iNHL z dodatnim antygenem CD20, o podtypie histologicznym ograniczonym do: • Chłoniak grudkowy G1-2-3a • Chłoniak z małych limfocytów B, z bezwzględną liczebnością limfocytów
    U pacjentów musi nastąpić nawrót choroby po co najmniej 1 wcześniejszej linii leczenia, zawierającej rytuksymab i środki alkilujące. Wcześniejszą linię leczenia definiuje się jako należącą do jednej z poniższych kategorii: co najmniej 2 miesiące leczenia jednym środkiem; co najmniej 2 kolejne cykle polichemioterapii; przeszczep autologiczny; radioimmunoterapia. Wcześniejsze poddanie działaniu PI3K jest dopuszczalne, pod warunkiem braku oporności
    Pacjenci, z wyjątkiem pacjentów z MW muszą mieć przynajmniej jedno ognisko mierzalne w dwóch wymiarach (które nie było wcześniej naświetlane), zgodnie z rekomendacjami wstępnej oceny, klasyfikacji i oceny odpowiedzi terapeutycznej chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych: klasyfikacja Lugano
    Pacjenci dotknięci chorobą WM, u których wyjściowe badanie radiologiczne nie wykazuje co najmniej jednej zmiany możliwej do zmierzenia w dwóch wymiarach, muszą mieć chorobę mierzalną, zdefiniowaną jako obecność paraproteiny immunoglobuliny M (IgM) o minimalnym stężeniu IgM ≥ 2x górna granica normy (GGN)
    Pacjenci płci męskiej i żeńskiej w wieku ≥ 18 lat

Faza badania:

Faza I

Tagi:

Brak danych

Opis:

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy, kontrolowane placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kopanlizybu w skojarzeniu z rytuksymabem u pacjentów z nawrotowym, chłoniakiem nieziarniczym z komórek B (iNHL) o powolnym przebiegu – CHRONOS-3

Obszar terapeutyczny:

nowotwory układu chłonnego

Badana substancja czynna:

  • testowa

Kryteria wyłączenia:

Brak danych

Kryteria włączenia dodatkowe:

Brak danych